Rekrutacja

Rekrutacja planowana jest  w okresie od 01.11.2023 roku do 29.02.2024 roku, możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji w przypadku wzmożonego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc.

Warunki uczestniczenia w rekrutacji:

1. Zapoznanie się z regulaminem projektu.
2. Wypełnienie i dostarczenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (jeśli dotyczy).

Uczestnik zobowiązany jest na etapie rekrutacji do uzupełnienia ankiety mającej na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych (pierwszy etap diagnozy). Kadra projektu będzie świadczyć pomoc grupie docelowej przy poprawnym wypełnieniu formularza rekrutacyjnego (np. w biurze projektu lub podczas spotkań informacyjnych).

3. Utworzenie list rankingowych  osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz list rezerwowych.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów na uczestników pierwszeństwo mają w kolejności: osoby bez zatrudnienia, osoby z niższym wykształceniem, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze.

4. Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji (telefonicznie lub pocztą).

Etapy rekrutacji:

1. Ocena formalna

Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej:
–  wiek powyżej 18 roku życia;
– zamieszkiwanie, przebywanie na terenie województwa lubelskiego (na podstawie oświadczenia w Formularzu) lub pracowanie na terenie województwa lubelskiego (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy);
– posiadanie niskich umiejętności podstawowych na poziomie nie wyższym niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – na podstawie wstępnej ankiety i oświadczenia.

2. Ocena merytoryczna

Punktowane kryteria selekcji:
– osoby pozostające bez zatrudnienia (osoby bierne lub bezrobotne weryfikacja na podstawie zaświadczeń z PUP lub ZUS) + 15 punktów;  
– osoby pracujące +10 punktów (osoby ubogie pracujące  + 15 punktów);
– osoby starsze + 10 punktów (weryfikacja na podstawie daty urodzenia w Formularzu);
– osoby z niepełnosprawnością + 10 punktów (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia);
– osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie na poziomie: ISCED 1 + 15  punktów; ISCED 2 + 10 punktów; ISCED 3 + 5 punktów (weryfikacja na podstawie oświadczenia w Formularzu);
– osoby korzystające z ochrony czasowej + 5 punktów (na podstawie PESEL nadanego w trybie ustawy).


Masz jakieś pytania? Wypełnij FORMULARZ KONTAKTOWY – oddzwonimy i udzielimy wszystkich informacji.

Skip to content