Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „Lubelska Akademia Kompetencji”, który jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych (cyfrowych, rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego) zgodnie z indywidualnymi potrzebami, potencjałem i możliwościami min. 43 z 48 osób (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn) dorosłych z województwa lubelskiego (powiatów Miasto Lublin, lubelski, zamojski, hrubieszowski), które posiadają umiejętności podstawowe na poziomie nie wyższym niż 3.poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji i z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podniesienia kompetencji (w tym min. 24 osoby z grup: osoby starsze, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami i min. 15 osób korzystających w Polsce z ochrony czasowej) poprzez indywidualną diagnozę, dopasowane wsparcie edukacyjne – Warsztaty rozwijające kompetencje podstawowe i mentoring z walidacją nabytych umiejętności w okresie od 01.11.2023 r. do 30.06.2024 r.

Grupa docelowa

Uczestnicy projektu to 48 (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn) osób dorosłych, spełniających wszystkie poniższe warunki:
– pracują, zamieszkują, przebywają na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: Miasto Lublin, lubelski, zamojski, hrubieszowski (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);
– posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
– zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Co najmniej 50% grupy docelowej tj. 24 osoby stanowią osoby starsze i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami.

Co najmniej 30% grupy docelowej tj. 15 osób stanowią osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE)2022/382 z dnia 4 marca 2022 roku.

Rezultaty projektu

  • Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych – 48 osób (w tym 29 kobiet oraz 19 mężczyzn).
  • Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie – 15 osób (w tym 9 kobiet oraz 6 mężczyzn).
  • Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – 15 osób (w tym 9 kobiet oraz 6 mężczyzn).
  • Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie – 15 osób (w tym 9 kobiet oraz 6 mężczyzn).
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 5 osób (w tym 3 kobiety oraz 2 mężczyzn).
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 43 osoby (w tym 26 kobiet oraz 17 mężczyzn).
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu – 43 osoby (w tym 26 kobiet oraz 17 mężczyzn).

Miejsce realizacji projektu

Miejsce realizacji projektu to województwo lubelskie, powiaty: Miasto Lublin, lubelski, zamojski, hrubieszowski.

Formy wsparcia

W ramach udziału w projekcie każdy Uczestnik otrzyma poniższe wsparcie:
1. DIAGNOZA – indywidualny audyt potrzeb i umiejętności w wymiarze 3 godziny na osobę.
2. WSPARCIE EDUKACYJNE – Warsztaty rozwijające kompetencje podstawowe w wymiarze 72 godziny na grupę.
3. MENTORING w tym WALIDACJA NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI w wymiarze 3 godziny na osobę.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 314 880,00 zł, a kwota dofinansowania to 299 136,00 zł.

Termin realizacji

Projekt realizowany w okresie od 1.11.2023 roku do 30.06.2024 roku.

Realizacja projektu

Projekt pt.: „Lubelska Akademia Kompetencji” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Centrum Szkoleń i Innowacji.

Biuro projektu:
Aleje Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin
tel.: (+48) 724 804 701
e-mail: akademiakompetencji@csi.info.pl


Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Skip to content