Oferowane wsparcie

Zadanie 1:  DIAGNOZA – indywidualny audyt potrzeb i umiejętności.

Wymiar: 3 godziny na osobę.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie diagnoza – indywidualny audyt potrzeb i umiejętności Uczestników w formie etapów:

– drugi etap diagnozy (pierwszy etap zostanie przeprowadzony podczas rekrutacji) mający na celu określenie u uczestników projektu poziomu posiadanych umiejętności podstawowych w każdym z zakresów tj.: 1) rozumienia i tworzenia informacji, 2) rozumowania matematycznego, 3) umiejętności cyfrowych oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich poprawy, uwzględniając kompetencje społeczne, czynniki motywujące i ewentualne bariery udziału w projekcie. Diagnoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji.

– trzeci etap diagnozy – będzie polegał na opracowaniu raportu indywidualnego dla każdego Uczestnika/-czki uwzględniającego plan dalszych działań edukacyjnych (sprecyzowanie kompetencji/ umiejętności wymagających podniesienia lub uzupełnienia). Raport zostanie omówiony z Uczestnikiem.

Rzetelna diagnoza  przeprowadzona w ramach Zadania 1, umożliwi odpowiednie dostosowanie indywidualnego wsparcia edukacyjnego.

Zadanie 2 . WSPARCIE EDUKACYJNE – Warsztaty rozwijające kompetencje podstawowe.

Wymiar: 72 godziny na grupę/ osobę.

Warsztaty podzielone będą na cztery moduły, a w ramach każdego zapewniony zostanie zindywidualizowany program, obejmujący wybrane elementy zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników, łączące umiejętności cyfrowe, rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego.

Ramowy program warsztatów:

Moduł I: Podstawy obsługi komputera (18h), w tym m.in.:
– tworzenie prostych dokumentów tekstowych;
– wyszukiwanie informacji w wyszukiwarkach i ocena wiarygodności informacji.

Moduł II: Komunikacja przez Internet (18h), w tym m.in.:
– zakładanie i obsługa poczta elektronicznej;
– portale społecznościowe (zakładanie profili, zasady publikowania komentarzy, bezpieczeństwo).

Moduł III: Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych (18h), w tym m.in.:
– planowanie i obliczanie finansów domowych, kredytu z użyciem arkusza.

Moduł IV: E-Usługi (18h), w tym m.in.:
– przykładowe serwisy i platformy (zakupy, urząd, zdrowie, finanse);
– korzystanie ze smartfonów, tabletów, innych urządzeń cyfrowych.

Podczas realizacji warsztatów wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej ramy DIGCOMP – zakres tematyczny warsztatów będzie obejmował wybrane zgodnie z potrzebami Uczestników kompetencje cyfrowe na poz. A z 5 obszarów: 1)informacja i dane, 2) komunikacja i współpraca, 3) tworzenie treści cyfrowych, 4) bezpieczeństwo, 5) rozwiązywanie problemów. Warsztaty będą łączyć umiejętności cyfrowe z kompetencjami społecznymi –współdziałania, rozwiązywania problemów czy automotywacji i będą uczyć wykorzystywania nowych technologii w przestrzeni publicznej np. obsługa biletomatów, interaktywnych paneli do obsługi klienta, kas samoobsługowych (na podstawie modelu „Świat nowych technologii-nowych możliwości” w ramach proj. „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”).

Zadanie 3. MENTORING w tym WALIDACJA NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI.

Wymiar: 3 godziny na osobę.

Zakres merytoryczny zadania to:

– wsparcie Uczestników w osiąganiu założonych celów przez całą ścieżkę wsparcia,
– motywowanie do realizacji planu działań edukacyjnych, określonego w raporcie z diagnozy,
– zachęcanie, pomoc w założeniu konta Europass,
– przepracowywanie jednostkowych problemów Uczestników,
– walidacja nabytych umiejętności w oparciu o zdefiniowane efekty uczenia się, które będą wskazywać na konkretne umiejętności(na ostatnim spotkaniu).

Celem walidacji jest umożliwienie Uczestnikom sprawdzenia się w obszarach, których dotyczyło wsparcie i pozyskanie rzetelnej informacji zwrotnej nt. umiejętności, które nabyli i które mają pomóc im w codziennym funkcjonowaniu. Wynik walidacji będzie omówiony z każdym Uczestnikiem/-czką, by określić, jakie umiejętności nabył, jakie chciałby jeszcze wzmocnić i w jaki sposób może to zrobić.

W ramach uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia Beneficjent zapewni dla wszystkich Uczestników projektu niezbędne materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Skip to content